Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti EUROTHERM-Plus, s.r.o.

1) Úvodné ustanovenia
1.1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") prijala a odsúhlasila spoločnosť EUROTHERM - PLUS,  s.r.o. so sídlom Sládkovičova č. 10, 921 01 Piešťany, obchodná spoločnosť je zapísaná na  OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 11001/T, IČO: 36 227 684, DIČ: 2020169360  IČ DPH: SK2020169360. VOP upravujú vzťah medzi spoločnosťou EUROTHERM-Plus, s.r.o., ďalej len "predávajúci" alebo "zhotoviteľ" a zákazníkmi spoločnosti EUROTHERM-Plus, s.r.o., ďalej len "kupujúci" alebo "predávajúci" alebo "objednávateľ".


1.2.) Pokiaľ sa v texte uvádza pojem "tovar", myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou EUROTHERM-Plus, s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem "služba", myslí sa tým i dodanie diela, montáž, školenie. 


1.3) Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy prípadne pred objednávaním tovaru oboznámený s VOP. Za oboznámenie sa s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa (www.eurotherm-plus.sk). Uzatvorením zmluvy, príp.odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

 

2) Platobné podmienky
2.1. Cena diela je uvedená v Zmluve o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Zmluve o dielo inak, považuje sa táto za cenu konečnú. Cena je uvedená vrátane DPH vo výške 20 %. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu za dielo vo výške 70 % z celkovej ceny diela s DPH na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Doplatok vo výške 30 % z celkovej ceny diela s DPH uhradí objednávateľ po realizácii diela a prevzatí diela v hotovosti v deň prebratia diela alebo bankovým prevodom do termínu splatnosti uvedeného na faktúre zhotoviteľa. Dodacia doba tovaru alebo služby začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby v hotovosti alebo dňom pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa v plnej výške. Podkladom pre úhradu je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Pre veľkoobchodných partnerov platia osobitne dohodnuté platobné podmienky. 


2.2. V prípade neuhradenia doplatku zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne sa tento zaväzuje uhradiť 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania alebo sa výška poplatku za omeškanie riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Dohodnutý termín je v tomto prípade deň prebratia diela objednávateľom. 


2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s dodávkou diela z ceny nedodanej časti. 

 

3. Odovzdanie a prevzatie plnenia

3.1) Termín dodania začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohovej faktúry.


3.2) Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú. 


3.3) Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, ak toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci, (t.j. napr. kvôli chorobe, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval) Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody. 


3.4) Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom, kedy bol tovar prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa. 


3.5) Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. 
Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže,
že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 


3.6) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu. 


3.7) Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa. 


3.8) V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo ktoré si Zmluvné strany dohodli v Zmuve. 


3.9) Ak je súčasťou plnenia i montáž, podmienkou začatia montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Táto pripravenosť musí byť písomne potvrdená objednávateľom. 
Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže. Ak po nástupe montážnych technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky
montáže splnené, zhotoviteľ má právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla zhotoviteľa a opätovnú montáž. 

 

4. Záručná doba

4.1) Na všetky tovary/slžby dodávané spoločnosťou EUROTHERM-Plus, s.r.o., sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov. 


4.2. Riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. Ak príslušná zmluva po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 60 mesiacov (avšak vždy v minimálnej dĺžke aspoň 24 mesiacov, ak sa jedná o predaj a montáž novo vyrobeného tovaru), riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou zmluvou. Pokiaľ riadne uzatvorená zmluva medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií
a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná zmluva - v ostatných otázkach neriešených  príslušnou zmluvou sa uplatnia VOP. 


4.3) Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/slžby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom keď mu zhotoviteľ umožnil  s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď bola reklamovaná vada odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba, a to odo dňa odovzdania objednávateľovi. 

 

5. Zodpovednosť za vady

5.1) Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po 
odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 


5.2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli 
spôsobené porušením povinností objednávateľa zvlášť pri:

 • nevhodnom používaní alebo manipulácii, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti. 
 • akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku
 • poškodeniu diela treťou osobou (napr.pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.)
 • poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)
 • poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže
 • vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovených výrobkov, na ktoré bol objednávateľ vopred upozornený
 • vady spôsobené vystavením  dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie prašnosť a pod.)
 • poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)
 • neodborné prevedenie montáže (pri kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ)
 • použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela
 • vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava

Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie. 


5.3) Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú
vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote. 

 

6. Uplatnenie reklamácie

Reklamácie sa uplatňujú v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti EUROTHERM-Plus, s.r.o., ktorý je verejne dostupný a zverejnený na internetových stránkach www.eurotherm-plus.sk

 

7. Rozsah záruky

Záručné podmienky a rozsah záruky poskytovanej na dodaný tovar/služby sú podrobne uvedené v Reklamačnom poriadku spoločnosti EUROTHERM-Plus, s.r.o., ktorý je dostupný v spoločnosti EUROTHERM-Plus, s.r.o. a zverejnený na internetových stránkach www.eurotherm-plus.sk

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude od objednávateľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby zhotoviteľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zákona. Ide najmä o tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, čísla telefónu a mailovú adresu, v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb aj názov firmy, IČO a v prípade platcu DPH aj IČ DPH.


8.2) Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, aby zhotoviteľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti zhotoviteľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi tento súhlas na dobu neurčitú. 

 

9. Záverečné ustanovenia

Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP. 

Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 08.01.2018